การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 1. กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง 
ที่อยู่: พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2623 5500 ต่อ 3043-3044 
 หมายเหตุ : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ส่วนภูมิภาค งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 หมายเหตุ : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น